Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Adli Bilimler

Disiplinler arası bir bilim dalı olan Adli Bilimler, bilim ve hukukun ortak paydada buluştuğu yerdir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu alanda uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, hem çok disiplinli bir program olması hem de kimyanın özel bir alanında uzmanlık sağlaması nedeni ile bu programda eğitim alacak olan öğrencilere Adli Bilimler alanında uzmanlaşma ve araştırma yapma imkânı sunmaktadır. 

Çeşitli adli vakalarda adaletin doğru biçimde tesisi ve gerek ceza hukuku gerek yargının diğer ayaklarının doğru hüküm verebilmesi için, vakaya ait delillerin doğru toplanmış ve doğru değerlendirilmiş olması gerekir. Adli Bilimler, pek çok bilim dalının bir arada çalışması ile bu noktada devreye girer. Adli Bilimler, bir suçun genel olarak Tıp, Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarındaki farklı bulgularının incelenmesi, uygun laboratuvar teknikleri ile analiz edilmesi ve suçun aydınlatılmasına somut olarak katkıda bulunan bir daldır. Elde edilen deliller alanında uzmanlaşmış kişilerin bulunduğu laboratuvarlarda hızlı ve güvenilir analizlerin gerçekleştirilmesiyle hukuk sistemine yardımcı olabilmektedir. Bu da disiplinler arası çalışma ile mümkün olabilmektedir.

Makul sürede yargılanma, insanlığın temel haklarından olması sebebi ile yargı organlarına karşı toplumun güveninin korunabilmesi, hakkın gerçek sahibine bir an önce teslim edilmesi ve uyuşmazlıklarda da tarafların bir an evvel tatmin edilebilmesi için yargılama sürecinin mümkün olduğunca kısa sürmesi çok önemlidir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve değişen yaşam tarzlarımız, Adli Bilimler alanında bilimsel ve teknik yöntemlerin uygulanması için adli tıp uzmanı, toksikolog, biyolog, kimyager, bilgisayar ve elektronik mühendisi, antropolog, dilbilimci ve hukukçuyu kapsayan geniş bir yelpazede meslek grubundaki kişilerin uzmanlaşmasını gerektirir. Ayrıca medeni hukuk ve ceza hukukunun bilimsel temellerine Adli Bilimlerin disiplinler arası çalışmasıyla inerek yasal, siyasal ve sosyal sistemlerimizin daha iyi işlemesi sağlanabilir.

Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı ile alanında yetkin ve deneyimli bireyler yetiştirilmesi ve adalete katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Program yeterlilikleri:

1. Disiplinler arası Adli Bilimler alanını özümseyerek, temel bilimler, sosyal bilimler, mühendislik ve yaşam bilimlerdeki uygulama alanlarında tecrübelerini değerlendirebilir.

2.  Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri, Adli Bilimler kapsamında sentezleyerek yeni birikimler ve kavramlar geliştirebilir.

3.  Adli Bilimler alanından edindiği bilgi ve becerileri günümüz adli problemlerinin çözümü için kullanabilir.

4.  Adli Bilimlerin ilgi duyduğu alanında bireysel ya da disiplin içi ve disiplinler arası uzmanlık düzeyinde takımlarla çalışabilir.

5.  Adli Bilimlerin gerektirdiği sağlık, sosyal ve etik açılardan sorumluluk bilincini taşır. Bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.

6.  Adli Bilimlerin ilgi duyduğu alanında strateji, politika ve uygulama planları oluşturabilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirip raporlandırma/projelendirme yapabilir.