Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıbbi Biyokimya

Dünyamız canlıların birbirleriyle etkileşim içinde olduğu bir platformdur. Bu etkileşim birçok bilim dalı tarafından incelenmektedir. Bu incelemelerin bir kısmı makroskobik, bir kısmı ise mikroskobik düzeydedir. Biyokimya, mikroskobik ve moleküler düzeyde inceleme yapan; canlılığın ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesi ile ilgili tüm biyokimyasal reaksiyonları inceleyen bilim dalıdır. Tıbbın en geniş uygulama alanına sahiptir. Sağlıklı yaşamın sürdürülmesi, hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi iyi bir biyokimya bilgisi ve uygulamasını gerektirir. Bu nedenle biyokimya başta hastalıkların tanınması ve tedavisinin takibi olmak üzere tıp, biyoteknoloji, biyomühendislik gibi alanlarda çok önemli yer tutar. Sağlıklı olmayı tanımlamak, hastalıkların takibini yapmak, tanı ve tedavi amaçlı kimyasallar ve analiz sistemleri oluşturmak biyokimyadan ayrı düşünülemez.

Tıbbi Biyokimya Doktora eğitimi, akademik hedefli ve öğrendiklerini daha sonra öğretmek için kullanacak bilim adamları yetiştirmek amacı ile yapılmaktadır. İyi bir tıbbi biyokimya akademisyeni olmak için bu eğitim gereklidir. Eğitim sürecinde temel biyokimya derslerini takiben sağlıkta ve hastalıkta, çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma ve saklanma koşulları, analiz süreçleri ile ilgili bilgiler öğrenilir. Bu amaçlı biyokimyasal çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, ilgili cihazlar, cihazların kalibrasyonu, optimum şartlarda çalışmasının öğrenilmesi, çalışılacak numulerinin bu sistemlerde analiz edilecek şekilde hazırlanmasını kavranır. Tıbbi Biyokimya Doktora eğitiminin amacı; çağımızda büyük hızla ilerleyen bilim ve biyoteknoloji üretimine, gelişmesine ve uygulamasına katkı sağlayacak ve eğitim verecek bireyleri hazırlamak ve desteklemektir.

Tıbbi Biyokimya Doktora programı ilk öğrencilerini 2018-2019 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında almış olup, henüz mezun vermemiştir. Anabilim Dalımızda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 profesör, 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi tarafından devam ettirilmektedir. Öğretim Dili Türkçe´dir. Program, Tıbbi Biyokimya alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçmeli dersler içermektedir. İlk dört yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler;  yeterlilik sonrasında ilgili tez çalışması yürütülmektedir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

Tıbbi Biyokimya doktora öğrencisi eğitiminin sonunda hücre yapısı ve enerji üretimine dair yolaklara ve bunlara ilişkin bozuklukları kavrar

2

Canlı organizmalarda sağlıkta ve patolojik durumlarda meydana gelen biyokimyasal olayları, metabolizmadaki anabolik ve katabolik süreçleri molekül düzeyinde tanımlar

3

Tanı, tedavi ve takip amacı ile tıbbi laboratuvarlarda kullanılan temel analitik tekniklerin işleyiş prensipleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur

4

Araştırma laboratuvarlarındaki temel kuralları, çalışma prrensiplerini öğrenir ve laboratuvar güvenliği ile ilgili konuları kavramış olur

5

Tek hücreli ve çok hücreli canlıların temel biyokimyasal metabolizmalarının eğitimini aldıktan sonra esas olarak insan organizmasındaki sistemleri, doku organları ve bunları oluşturan hücreleri biyokimyasal açıdan değerlendirir; İlaveten hücre içerisindeki metabolik proseslerin biyokimyasal eksende nasıl oluştuğunu tanımlar.

6

Hücrelerin birbiri ile nasıl haberleştiğini, bu amaçla kullanılan hormon ve diğer kimyasalların yapısı,  sinyal iletimi, endokrin sistemin işleyiş ve düzenlenme mekanizmaları öğrenir,

7

Karbonhidrat, lipit ve protein metabolizmasıyla birlikte bu molekülleri ve bu moleküllerin kompleks yapılarını ve insanın normal ve hastalıklı durumları ile ilişkisini ayırt eder 

8

Nükleik asidlerin yapı ve işlevleri, DNA organizasyonu, replikasyon ve tamir mekanizmaları, RNA sentezi, işlemlenme ve modifikasyonu, protein sentezi, genetik kod, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, moleküler genetik , rekombinant DNA ve genom teknolojileri konusunda ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olur

9

Pratik ve teorik bilgi ve beceri birikimini kullanarak, çeşitli araştırma konularında kendi başına tez yapabilecek ya da bir projede görev alabilecek düzeye erişmeli. Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilmeli.

10

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak bilgi ve görüşlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilen

11

Bu eğitimi tamamlayacak olan bir doktor(phD) adayından,  bir araştırma projesi hazırlaması ve bunu destekleyecek birim ve kurumlarla iletişim sağlaması, projenin yürütülmesini organize etmesi ve bu amaçla multidisipliner ve ilgili araştırmacılarla koordineli çalışma becerisine sahip olması beklenir.