Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Psikiyatri Hemşireliği

Psikiyatri Hemşireliği DOKTORA programı 2017- 2018 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Psikiyatri hemşireliği alanında ulusal ve uluslar arası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, bilim insanı niteliklerine ulaşmış psikiyatri hemşireliği alanında uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir programdır. Programın amacı öğrencinin; bağımsız araştırma yapabilmesi, alanı ile ilgili konuları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek bilime yenilik getirmesi, bilgilerini klinik alana aktarmasını sağlayabilmektir.

Vizyon

Bilimin özgür gücüne inanan, güvenilir, üst düzey eğitim ile yetişmiş psikiyatri hemşirelerinin araştırma ve uygulamaları ile toplum, aile ve bireyin ruh sağlığını geliştirmek.

Misyon

Sağlık ekibine toplum gereksinimleri doğrultusunda, bilimsel kültürel ve sosyal açıdan donanımlı insan haklarına ve etik değerlere önem veren, eleştirel düşünen, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerisine sahip, ürettikleri hizmetleri ve teknolojiyi toplum yararına sunan nitelikli, hümanist psikiyatri hemşireleri yetiştirmektir.

Program Çıktıları

-Psikiyatri hemşireliği alanında çözümler üretecek özgün araştırmalar ve uygulamalar yapabilmek.

- Yaşadığı toplumun ruh sağlığını toplumun inanç ve kültürü ile bağlantılı olarak korumak ve yükseltmek

- Ulusal ve Uluslararası güncel yaklaşımları takip etmeli ve bu doğrultuda yapılan organizasyon ve programlara katılabilmek

- Doğal afetler, göçler ve savaşlar gibi kriz durumlarına duyarlı olup, kriz yönetimine ve çalışmalara katılmak

Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında araştırmalar planlayıp, yürüterek mesleğe bilimsel olarak katkı sağlamak. Olabildiğince alana yeni, çağdaş, bilimsel bakış açısıyla bilimsel katkıda bulunmak.

Ruhsal hastalığı olan bireylere etkin bir bakım sunabilmek için gerekli iletişim becerilerini kullanabilme, gerektiğinde psikoterapotik   girişimlerde bulunarak kaliteli bakımın sağlanmasında öncü olmak

Sağlık bakım sistemi içinde hızla yaşanan değişim ve gelişmelerin hemşireliğe uygulamalarına katkı sağlamak .