Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İslam ve Türk Felsefesi

Program Hakkında:

İslam ve Türk Felsefesi özellikle ortaçağlar boyunca dünya felsefe birikiminin bütün kazanımlarını öğrenciye sağlayan bir programdır. Bu program İslam ve Türk düşüncesinin metodoloji, metafizik, ontoloji, teoloji, epistemoloji, aksiyoloji çerçevesinde ortaya koyduğu felsefi çabaları ve yazılmış eserleri dikkate alarak günümüz felsefî problemlerine, çağımız insanının zihnine ve entelektüel ilgilerine yaklaştırabilecek bir formasyonu hedefler.

Program bir yandan klasik mirası yeniden keşfetmeyi amaç edinmiş iken diğer yandan İslam toplumlarının, özellikle Selçuklu-Osmanlı-Türk toplumunun, modernlik öncesi ve sonrası entelektüel serüvenlerini felsefî diplinler ışığında araştırma konusu yapmaktadır. Programı yürüten akademik kadro ülkemizde İslam Felsefesi ve Türk Düşüncesi alanında tanınırlığı olan ve yayınlarıyla iz bırakmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede klasik İslam felsefesi eserlerinin dilsel, yorumsal ve felsefi düzeyde okumaları yapılmakta, Türkiye ve dünya üniversitelerinde ortaya konan güncel felsefi problem ve araştırmalar tartışılmaktadır. Alandaki öğretim üyelerimiz Türkiye ve dünyada İslam felsefesi alanında yayınları ve projeleriyle güçlü bir etki sağlayacak ölçüdedir.

Kabul Koşulları:

 1. Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir yüksek lisans/lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan 70 puan almış olmaları gerekir.
 3. YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 65 puan almış olmak.
 4. İslam ve Türk Felsefesi Lisansüstü programlarına başvuracak adayların klasik felsefe metni okuyacak düzeyde Arapça veya Farsça bilmesi gerekmektedir.
 5. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Program Yeterlilikleri:

 • Felsefenin temel disiplinleri ve sorunlarıyla ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile derinleştirir ve alana yönelik özgün yaklaşımlar oluşturur.
 • Felsefe alanında sahip olunan ileri düzeydeki bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır.
 • Felsefe alanındaki yeni gelişmeleri ve yaklaşımları sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve inceler.
 • Felsefe alanında özgün bir konu, problem veya kişiyi araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
 • Felsefe alanında uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.
 • Felsefe alanında eleştirel düşünme ile felsefi sorunlara yeni düşünce ve çözümler getirir.
 • Felsefe alanında kaynak dillerden en az birini Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü iletişim kurar ve tartışır.
 • Felsefe alanını ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerinde rol alır.

Ders Veren Öğretim Üyelerinin Listesi:

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

Doç. Dr. Özkan GÖZEL

Dr. Öğr. Üyesi Yaylagül CERAN KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YÖNEY

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Petek BOYACI GÜLENÇ

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Berk ÖZCANGİLLER

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTURAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÜÇER

Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖMBE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit TİRYAKİ

Dr. Öğr. Üyesi Harun KUŞLU

Arş. Gör. Dr. Engin KOCA

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

Müfredat:

İslam ve Türk Felsefesi Doktora Programı I. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FELİF 701

Felsefede Bilimsel Araştırma Teknikleri

Z

3

0

3

4

FELİF 703

Yeni-Eflatuncu Felsefe: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 705

Farabî Felsefesi: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 707

İbn Sina Felsefesi: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 709

İbn Heysem Felsefesi: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 711

Gazalî Felsefesi: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 713

Fahreddin Razî Felsefesi: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 715

İşrakî Felsefe: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 717

Ekberî Düşünce: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 719

İslam Varlık Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 721

İslam Ahlak Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 723

İslam Bilim Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 725

İslam Tıp Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 727

Osmanlı Dönemi Siyaset Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 729

İslam Mantık Tarihi

S

3

0

3

4

FELİF 731

Klasik Türkçe Felsefe Okumaları I

S

3

0

3

4

FELİF 733

Arapça Felsefe Okumaları I

S

3

0

3

4

FELİF 735

Farsça Felsefe Okumaları I

S

3

0

3

4

TOPLAM

54

0

54

75

İslam ve Türk Felsefesi Doktora Programı II. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FELİF 700

Seminer

Z

0

0

0

4

FELİF 702

Ali Kuşçu: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 704

Seyyid Şerif Cürcânî: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 706

İbn Kemal: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 708

Taşköprülüzâde: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 710

Gelenbevî: Metinler ve Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 712

İslam Siyaset Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 714

Geç Dönem İslam Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 716

Klasik Kognitif Psikoloji: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 718

Osmanlı Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 720

İslam Toplum ve Tarih Felsefesi: İbn Haldun ve Okulu

S

3

0

3

4

FELİF 722

İslam Dil Felsefesi

S

3

0

3

4

FELİF 724

Kelamî Fizik Felsefesi

S

3

0

3

4

FELİF 726

Geç Dönem İslam Bilim Tarihi

S

3

0

3

4

FELİF 728

Sadreddin Şirazi ve Hikmet-i Mütealiye

S

3

0

3

4

FELİF 730

İslam Felsefesinde Güncel Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 732

Türk Tehafüt Geleneği

S

3

0

3

4

FELİF 734

Klasik Türkçe Felsefe Okumaları II

S

3

0

3

4

FELİF 736

Arapça Felsefe Okumaları II

S

3

0

3

4

FELİF 738

Farsça Felsefe Okumaları II

S

3

0

3

4

TOPLAM

48

0

48

68

Mezuniyet Koşulları

İki yarıyıl süren ders döneminde yükümlü olunan derslerini tamamlayan öğrenciler ardından doktora yeterlilik sınavına girerler. Doktora yeterliliği tamamlayan öğrenciler tez dönemine geçiş yapar. Tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

İstihdam Olanakları

Program akademisyen ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerde ilgili alanda akademik eleman olarak çalışma ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışmak söz konusudur.

İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit TİRYAKİ

0216 280 26 20