Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe

Program Hakkında:

Doktora programımız, yüksek lisans aşamasını izleyen süreçten itibaren, yaşamının gelecek döneminde felsefe-bilim araştırmalarını ve akademik yayın etkinliğini sürdürmeyi ve kişisel düşünce yaşamına eşlik edecek felsefi soru ve sorunlara cevap aramayı amaçlayan öğrencilere yöneliktir. Bölümde derslerimiz doktora seminerleri şeklinde ve sınırlı sayıda katılımcı ile yapılmaktadır. Programa kabul ve ders aşamalarında, öğrencinin yayın faaliyeti yapması ve önerilen okuma listesindeki eserlerin, en az üçte birinin özetini-yorumunu içeren metinler yazarak sonuçlandırması esastır. Ayrıca seminer çalışmaları, ders içeriğine ilişkin önerilen okumalar eşliğinde, birer metin hazırlanmasını, sunum ve münazara aşamalarını içermektedir. Doktora yeterlilik sınavıyla birlikte öğrencinin geliştireceği tez önerisinin onaylanması ve danışman eşliğinde hazırlanacak tezin, komisyonda savunulması (Rigorosum) mezuniyet koşuludur. Program felsefe-bilim alanında sistematik / metodolojik araştırmalar yapabilen, ulaştığı sonuçları yayımlayarak, düşünce dünyasına katkıda bulunabilme yetisine sahip, müstakil araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kabul Koşulları:

 1. Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir yüksek lisans/lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan 70 puan almış olmaları gerekir.
 3. YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 65 puan almış olmak.
 4. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Program Yeterlilikleri:

 • Felsefenin temel disiplinleri ve sorunlarıyla ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile derinleştirir ve alana yönelik özgün yaklaşımlar oluşturur.
 • Felsefe alanında sahip olunan ileri düzeydeki bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır.
 • Felsefe alanındaki yeni gelişmeleri ve yaklaşımları sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve inceler.
 • Felsefe alanında özgün bir konu, problem veya kişiyi araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
 • Felsefe alanında uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.
 • Felsefe alanında eleştirel düşünme ile felsefi sorunlara yeni düşünce ve çözümler getirir.
 • Felsefe alanında kaynak dillerden en az birini Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü iletişim kurar ve tartışır.
 • Felsefe alanını ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerinde rol alır.

Ders Veren Öğretim Üyelerinin Listesi:

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

Doç. Dr. Özkan GÖZEL

Dr. Öğr. Üyesi Yaylagül CERAN KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YÖNEY

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Petek BOYACI GÜLENÇ

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Berk ÖZCANGİLLER

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTURAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÜÇER

Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖMBE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit TİRYAKİ

Dr. Öğr. Üyesi Harun KUŞLU

Arş. Gör. Dr. Engin KOCA

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

Müfredat:

Ders Dönemi I. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FELSF 701

Felsefede Bilimsel Araştırma Teknikleri

Z

3

-

3

4

FELSF 703

İlkçağ Felsefe Okumaları: Platon, Aristoteles

S

3

-

3

4

FELSF 705

Helenistik Felsefe Okumaları: Plotinus

S

3

-

3

4

FELSF 707

Ortaçağ  Felsefesi Okumaları: Thomas Aquinas

S

3

-

3

4

FELSF 709

Yeniçağ Felsefe Okumaları: Descartes, Locke, Leibniz, Spınoza, Hume, Kant

S

3

-

3

4

FELSF 711

Modern Felsefe Okumaları: Hegel, Marx, Heidegger, Whitehead

S

3

-

3

4

FELSF 713

Erken Dönem Alman Romantisizmi Okumaları: Schlegel, Holderlin, Schelling Ve Schleiermacher

S

3

-

3

4

FELSF 715

Çağdaş Felsefe Okumaları: Husserl, Quine, Davidson

S

3

-

3

4

FELSF 717

Mantıkçı Pozitivist Felsefe Okumaları

S

3

-

3

4

FELSF 719

Çağdaş Ahlak Felsefesi Okumaları

S

3

-

3

4

FELSF 721

Çağdaş Amerikan Felsefesi

S

3

-

3

4

FELSF 723

Çağdaş Feminist Teorileri

S

3

-

3

4

FELSF 725

Çağdaş Doğa Felsefesi

S

3

-

3

4

FELSF 727

Estetik Kuramları

S

3

-

3

4

FELSF 729

Fenomenoloji

S

3

-

3

4

FELSF 731

Eski Yunanca Felsefe I

S

3

-

3

4

FELSF 733

Latince Felsefe I

S

3

-

3

4

TOPLAM

39

0

39

52

Ders Dönemi II. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FELSF 700

Seminer

Z

3

-

-

4

FELSF 702

Varlıkbilim Kuramları

S

3

-

3

4

FELSF 704

Bilgibilim Kuramları

S

3

-

3

4

FELSF 706

Değerbilim Kuramları

S

3

-

3

4

FELSF 708

Bilim Felsefesi

S

3

-

3

4

FELSF 710

Çağdaş Düşüncebilim Kuramları

S

3

-

3

4

FELSF 712

Çağdaş Metafizik Kuramları

S

3

-

3

4

FELSF 714

İnsan Felsefesi Kuramları

S

3

-

3

4

FELSF 716

Tarih Felsefeleri

S

3

-

3

4

FELSF 718

Dil Felsefeleri

S

3

-

3

4

FELSF 720

Cinsiyet Felsefeleri

S

3

-

3

4

FELSF 722

Matematik Felsefesi

S

3

-

3

4

FELSF 724

Mantık Felsefesi

S

3

-

3

4

FELSF 726

Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi

S

3

-

3

4

FELSF 728

Hukuk ve İnsan Hakları Felsefesi

S

3

-

3

4

FELSF 730

Siyaset Felsefesi

S

3

-

3

4

FELSF 732

Retorik ve Poetika

S

3

-

3

4

FELSF 734

Evrim Felsefesi ve Epigenetik

S

3

-

3

4

FELSF 736

İletişim ve Medya Fenomenolojisi

S

3

3

4

FELSF 738

Eski Yunanca Felsefe II

S

3

3

4

FELSF 740

Latince Felsefe II

S

3

-

3

4

TOPLAM

63

0

60

89

Mezuniyet Koşulları

İki yarıyıl süren ders döneminde yükümlü olunan derslerini tamamlayan öğrenciler ardından doktora yeterlilik sınavına girerler. Doktora yeterliliği tamamlayan öğrenciler tez dönemine geçiş yapar. Tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

İstihdam Olanakları

Program akademisyen ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerde ilgili alanda akademik eleman olarak çalışma ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışmak söz konusudur.

İletişim

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

0216 280 26 23